Alkoholiniai ir nealkoholiniai gėrimai

Alkoholiniai ir gaivieji gėrimai

Gaminant alkoholinius ir gaiviuosius gėrimus, vanduo yra pats svarbiausias žaliavinis ir technologinis produktas.

Pagrindinės charakteristikos, kuriomis apibūdinamas alkoholinių ir gaiviųjų gėrimų gamyboje naudojamas vanduo yra tokios:  
- skonis, perduodamas galutiniam produktui;
- vandens jonų balansas.

Pagrindine gėrimų gamybos technologine grandimi yra vandens paruošimas. Bendrieji vandens paruošimo įrenginių reikalavimai, taikomi gaiviųjų gėrimų gamyboje: mikroorganizmų nebuvimas,  natrio, chloridų kiekio ir šarmingumo ribojimas.

Gaiviųjų gėrimų gamyboje, siekiant mažo arba nulinio natrio kiekio produkto, būtina taikyti vieną mineralizacijos metodų. Dažniausiai, kaip optimalus pasirinkimas, taikoma atbulinė osmozė.

Alaus gamyboje naudojamo vandens paruošimo reikalavimai: bakteriologinė švara, рН reikšmių, šarmingumo, kietumo, rūgštėjimo ribojimas.

Nežiūrint į tai, kad esminio apribojimo sausam likučiui nėra, alaus gamyboje vandens paruošimas dažnai apima atbulinę osmozę, reikalingą vandens molekulinei-joninei sudėčiai normalizuoti,  kai per atbulinės osmozės membraną praleidžiama tik dalis tikslinio srauto, kuri paskui susimaišo su nukenksmintu taikant vieną ar kitą metodą vandentiekio vandeniu.

Kompanija Jurby WaterTech International, priklausomai nuo vandens panaudojimo pobūdžio, alkoholinių ir gaiviųjų gėrimų produkciją gaminančioms įmonėms siūlo savo technologijas:

 • technologinių procesų vandeniui  paruošti;
 • garui gaminti.

Alkoholinių ir gaiviųjų gėrimų gamybos įmonėms kompanija Jurby Water Tech International  siūlo žemo slėgio katilų vandens paruošimą, kondensato valymą, vandens technologinėms reikmėms paruošimą: (produkcijos gamybai, techninėms reikmėms).

Garantuotai veiksmingus vandens valymo ir paruošimo sprendimus alkoholinių ir gaiviųjų gėrimų pramonės įmonėms siūlo kompanijos Jurby WaterTech International Inžinerijos padalinys ir Cheminio vandens apdorojimo padalinys.

 Inžinerijos padalinys alkoholinių ir gaiviųjų gėrimų pramonės įmonėms siūlo:

 • kokybišką ir išbaigtą vandens paruošimo įrenginių projektavimą ir gamybą,
 • optimalias, ekonomiškai pagrįstas vandens paruošimo technologines schemas naujiems projektams ir esantiems ChVA (cheminio vandens apdorojimo) įrenginiams,
 • vandens paruošimo objektų statybos EPC/EPCM (EPC – engineering, procurement and construction (projektavimas, prekių pirkimas ir statyba); EPCM – engineering, procurement, construction and management (projektavimas, prekių pirkimas, statyba ir eksploatacija)) sutarčių („iki rakto”) vykdymą
 • projekto vykdymo priežiūros bei paleidimo-derinimo darbų atlikimą,
 • personalo apmokymą bei garantuotą techninį aptarnavimą

Cheminio vandens apdorojimo padalinys alkoholinių ir gaiviųjų gėrimų gamybos sektoriaus įmonėms siūlo veiksmingas programas JurbySoft, skirtas stabilizaciniam ir korekciniam vandens apdorojimui pagal tris technologines kryptis:

 • aušinimo vandens stabilizacinio apdorojimo;
 • garo katilų ir šildymo sistemų vandens korekcinio apdorojimo;
 • membraninių technologijų reagentų.

Padalinio cheminės technologijos ir kompleksiniai sprendimai pagerina galutinio produkto kokybę, padidina gamybinius pajėgumus, sumažina sąnaudas, o taip pat minimizuoja aplinkai tenkančią apkrovą.

 

Technologinių procesų vanduo

Alaus gamyboje labai svarbi kokybinė vandens sudėtis. Nuo vienokių ar kitokių jonų kiekio bei pH priklauso fermentacijos procesai. Visa tai  lemia alaus skonį ir patvarumą. Didelis dėmesys skiriamas šarmingumo ir kalcio druskų kiekio santykiui. Per didelis chloridų kiekis lėtina fermentacijos procesus,  padidintas natrio kiekis alui suteikia sūriai-rūgštų skonį, o sulfidų perteklius alų daro kartesnio skonio.

Iš vandens pašalinti vienokius ar kitokius jonus  išrinkimo keliu yra ganėtinai sudėtinga. Todėl pastaruoju metu, greta klasikinių alaus vandens paruošimo būdų, naudojama ir  dalinė arba pilna vandens demineralizacija su po to atliekama sudėties korekcija, kuri vykdoma kol pasiekiama reikalinga kokybė. Šiuo atveju taikomos tiek jonų mainų tiek ir membraninės technologijos.

Gaiviųjų gėrimų gamybos proceso metu naudojamas geriamojo vandens kokybės vanduo, prieš tai nukenksmintas ir išvalytas nuo organinių ir netirpių medžiagų bei geležies. Jei reikia, vanduo dalinai minkštinamas. Didelis dėmesys skiriamas organoleptinėms savybėms.

Inžinerijos ir įrangos padalinys siūlo:

 • optimalių technologinių vandens paruošimo schemų parengimą naujiems projektams, bei vykdant esamų įrenginių dalinę arba pilną rekonstrukciją
 • projektavimą, laikantis galiojančių normų ir taisyklių
 • įrangos su prekiniais ženklais AquaHard® ir JurbyFlow®  gamybą
 •  pristatymo ir techninio aptarnavimo darbus

 

 

Inžinerijos ir įrangos padalinys naudoja naujausias technologijas – nuo jonų mainų  iki membraninių technologijų, automatizuoja vandens paruošimo procesus ir, jei reikia, aprūpina juos vizualizacijos įrenginiu. 

Padalinio paleidimo-derinimo darbų ir techninio aptarnavimo tarnyba vykdo:

 • projekto vykdymo priežiūros darbus
 • įrangos paleidimo-derinimo darbus
 • aptarnaujančio personalo mokymą
 • garantinį ir einantį po garantinio techninį aptarnavimą

 

Garo gamyba

Eksploatuojant  šiluminės energijos ūkį, dažnai susiduriama su tokio pobūdžio problemomis:

 • nuodegų susidarymas ir druskų nuosėdos, dėl kurių sumažėja šilumos perdavimas ir perkaista ekraniniai vamzdžiai, o dėl to padidėja kuro sąnaudos (1 mm storio nuodegų sluoksnis padidina kuro sąnaudas 10%)  bei avarinių situacijų tikimybė
 • korozija, sąlygojanti priešlaikinį įrangos nusidėvėjimą
 • garo kokybės sumažėjimas
 • didelės energijos sąnaudos

Tinkamu būdu paruoštas maitinimasis vanduo daugeliu atvejų lemia  ekonomišką ir patikimą garo katilo darbo režimą.

Maitinamojo vandens kokybės reikalavimai priklauso nuo garo katilo tipo ir slėgio. Šie reikalavimai atsispindi atitinkamuose GOST ir OST standartuose, techninėse sąlygose, reglamentuojančiuose dokumentuose, bei katilų eksploatacijos instrukcijose. Pagal šiuos reikalavimus ir parenkama  optimaliausia vandens paruošimo schema.

Vandens paruošimo būdas gali kisti nuo įprastinio minkštinimo ir vandens kietumo druskų pašalinimo iki itin švaraus vandens paruošimo, atliekamo taikant šiuolaikines technologijas.  

Žemo slėgio katilų vandens paruošimas dažniausiai susideda iš vienos arba dviejų pakopų minkštinimo.

Technologinė vidutinio slėgio katilų vandens paruošimo schema paprastai apima dalinį nudruskinimą, taikant jonų mainus arba atbulinę osmozę  su po to atliekamu minkštinimu.

Aukšto slėgio katilų vandens paruošimas gali vykti taip: vandens apdorojimas atbulinės osmozės įrenginyje su po to atliekamu nudruskinimu, taikant jonų mainų technologiją, vandens apdorojimas atbuline osmoze su po to einančiu  mišraus veikimo filtrų panaudojimu arba vandens demineralizacija su  po to vykdomu jo apdorojimu mišraus veikimo filtruose.

Kompanijos Jurby Water Tech International specialistai parengs  vandeniui apdoroti reikalingos technologinės schemos  variantą dar katilinės projektavimo bei statybos  arba rekonstrukcijos stadijoje.

Inžinerijos padalinys siūlo:

 • projektavimą pagal galiojančias normas ir taisykles, palaikomą tarptautinio kokybės sertifikato ISO 9001:2000
 • optimalių technologinių vandens paruošimo schemų parengimą naujiems projektams, bei vykdant esančių ChVA (cheminio vandens apdorojimo) įrenginių dalinę arba pilną rekonstrukciją
 • vandens paruošimo įrenginių su prekiniais ženklais AquaHard® ir JurbyFlow®  gamybą
 • įrangos, vartojimo reikmenų bei komplektuojamų dalių pristatymą iš sandėlių Kaune (Lietuva), Maskvoje (Rusija) ir Kijeve (Ukraina)
 • projekto vykdymo priežiūros ir paleidimo-derinimo darbų vykdymą, juos patikint patyrusiems inžinieriams, dirbantiems techninio aptarnavimo tarnybose Rusijoje, Ukrainoje ir Lietuvoje
 • VP (vandens paruošimo) įrenginių techninio aptarnavimo, garantinius ir  po garantinių atliekamus darbus,  juos vykdant techninio aptarnavimo tarnybų specialistams iš Kauno (Lietuva), Maskvos (Rusija), Kijevo (Ukraina) ir Hanojaus (Vietnamas).

Inžinerijos padalinys naudoja naujausias technologijas – jonų mainus su priešsrovine regeneracija, membranines atbulinės osmozės ir ultrafiltracijos technologijas, automatizuoja vandens paruošimo procesus ir, jei reikia, aprūpina juos vizualizacijos įrenginiu. 

Tinkamas dėmesys taip pat turi būti skiriamas katilo vandens korekciniam cheminiam apdorojimui. Cheminės deaeracijos, pH korekcijos, katilo vidaus apdorojimo, saugančio nuo nuodegų ir korozijos, klausimai sprendžiami parenkant atitinkamą reagentinę programą.

Kompanijos Jurby Water Tech International specialistai parinks Jūsų katilui tinkamą korekcinį apdorojimą, pasiūlys optimalų vandens chemijos režimą, užtikrinantį teisingą garo katilo eksploataciją.

Cheminio vandens apdorojimo padalinys siūlo kompleksinę klientų aptarnavimo sistemą:

 • įrenginių darbo ekspertizę ir analizę
 • problemų ir jų priežasčių išaiškinimą
 • reagentinio apdorojimo JurbySoft® veiksmingiausios programos parinkimą
 • dozuojančios įrangos instaliaciją
 • vandens chemijos režimo derinimą ir tolimesnę jo kontrolę

Padalinio mokslinių tyrimų ir plėtros skyriaus darbuotojai pastoviai tobulina JurbySoft® produktus ir technologijas, atsižvelgdami į griežtėjančius vartotojų ir aplinkos apsaugos reikalavimus.