Naftos perdirbimas

Naftos perdirbimo pramonė


Naujų technologijų diegimas ir panaudojimas gamyboje - viena prioritetinių krypčių  vystant naftos perdirbimo sektoriaus pajėgumus. Tokioms technologijoms priskiriami ir vandens valymo bei paruošimo įrenginiai, kurie būtini naftos gavybos ir naftos perdirbimo technologiniams procesams.

Naftos perdirbimo įmonėse vanduo naudojamas produktams aušinti ir kondensuoti, įrangai aušinti, tirpalams ruošti, katilams utilizatoriams pamaitinti ir garui generuoti. Pats didžiausias vandens kiekis naudojamas cirkuliacinėje vandens tiekimo sistemoje (85-90%) – tai aušinama ir siurblinė įranga, komunikacijos, vandens blokų įrenginiai (aušyklos), naftos separatoriai.

Kompanija siūlo vandens paruošimo ir vandens valymo paslaugas ir produktus, leidžiančius 20% sumažinti energijos sąnaudas ir 40% sumažinti vandens panaudojimą gamyboje.

Kompanijos Jurby Water Tech International vandens paruošimo ir vandens valymo įrenginiai taikomi tokiuose naftos perdirbimo pramonės gamybos baruose:  

 • cirkuliacinėje vandens tiekimo sistemoje;
 • katilų pamaitinimo vandens paruošimo;
 • ūkinio-buitinio vandens tiekimo.

O naftos perdirbimo ir naftos chemijos sektoriams mūsų kompanija siūlo vandens paruošimą žemo slėgio, vidutinio ir aukšto slėgio katilams, taikant membranines ir jonų mainų technologijas.

Garantuotai veiksmingus vandens valymo ir paruošimo sprendimus naftos perdirbimo ir naftos chemijos sektorių įmonėms siūlo kompanijos Jurby Water Tech International Inžinerijos padalinys ir Cheminio vandens apdorojimo padalinys.

Inžinerijos padalinys naftos perdirbimo ir naftos chemijos sektoriams siūlo:

 • kokybišką ir išbaigtą vandens paruošimo įrenginių projektavimą ir gamybą,
 • optimalias, ekonomiškai pagrįstas vandens paruošimo technologines schemas naujiems projektams ir esantiems ChVA (cheminio vandens apdorojimo) įrenginiams,
 • vandens paruošimo objektų statybos EPC/EPCM (EPC – engineering, procurement and construction (projektavimas, prekių pirkimas ir statyba)); EPCM – engineering, procurement, construction and management (projektavimas, prekių pirkimas, statyba ir eksploatacija)) sutarčių („iki rakto“) vykdymą.
 • projekto vykdymo priežiūros ir paleidimo derinimo darbų atlikimą
 • personalo apmokymą ir garantuotą techninį aptarnavimą

Cheminio vandens apdorojimo padalinys naftos perdirbimo ir naftos chemijos sektorių įmonėms siūlo veiksmingas JurbySoft  programas, skirtas stabilizaciniam ir korekciniam vandens apdorojimui pagal tris technologines kryptis:

 • aušinimo vandens stabilizacinio apdorojimo;
 • garo katilų ir šildymo sistemų vandens korekcinio apdorojimo;
 • membraninių technologijų reagentų.

Padalinio cheminės technologijos ir kompleksiniai sprendimai pagerina galutinio produkto kokybę, padidina gamybinius pajėgumus, sumažina sąnaudas, o taip pat minimizuoja aplinkai tenkančią apkrovą.

Aušinimo sistemos

Naftos perdirbimo ir naftos chemijos pramonės įmonėse plačiai taikomos cirkuliacinės vandens tiekimo sistemos. Paskaičiuota, kad cirkuliacinio vandens sąnaudos naftos įmonėje vidutiniškai sudaro apie 90% viso technologinėms reikmėms suvartojamo vandens.

Cirkuliacinių vandens tiekimo sistemų pagrindiniai mazgai yra aušinami kondensaciniai šaldymo agregatai, komunikacijos, vandens blokų įrenginiai, tame tarpe aušyklos, šalto ir šilto vandens kameros, siurblinių įranga, naftos separatoriai.

Vandens nuostolių dėl garavimo, prapūtimo, nulašėjimo ir technologinių reikmių išlyginimas vyksta valytų nuotekų arba šviežio vandens sąskaita. Cirkuliacinės vandens tiekimo sistemos darbas vyksta vandens temperatūrai esant vidutiniškai 10 - 400С , o aušinamų paviršių temperatūra siekia 45 - 3500С.

Cirkuliacinio vandens apdorojimas susijęs su būtinybe neleisti susidaryti nuosėdoms ant aparatų vamzdinės sistemos paviršiaus, sumažinti vandens korozinį aktyvumą metalo atžvilgiu ir užkirsti kelią biologinių apnašų ant aušinamų paviršių susidarymui. Korekcinio stabilizacinio apdorojimo rezultatas – būtinybės papildomai stabdyti sumažinimas bei sąnaudų, reikalingų valymui ir remontui, sumažinimas ir energijos nuostolių minimizavimas.

Ryšium su naująja ekologine aplinkos apsaugos politika, minimizuojamas išmetamų į natūralius vandens telkinius nuotekų kiekis, cirkuliacinės vandens tiekimo sistemos pervedamos į uždarą ciklą su ribojamu prapūtimu, kas sąlygoja vandens druskingumo ir korozinio aktyvumo padidėjimą.. Tokioje situacijoje neįmanoma apsieiti be stabilizacinio apdorojimo programos.

Kompanija Jurby Water Tech International pasirengusi naftos perdirbimo ir naftos chemijos įmonėms pasiūlyti savo pačias pažangiausias vandens apdorojimo technologijas. Vandens cheminio apdorojimo JurbySoft® programos išsprendžia korozijos, nuosėdų, technologinio vandens užterštumo problemas, atsirandančias eksploatuojant cirkuliacines vandens tiekimo sistemas.

JurbySoft® technologijos - tai išbaigta kompleksinio techninio aptarnavimo sistema:

 • įrenginių darbo ir vandens chemijos režimo ekspertizė ir analizė
 • problemų ir jų priežasčių išaiškinimas
 • reagentinio JurbySoft®  apdorojimo veiksmingiausios programos parinkimas
 • techninis ekonominis pagrindimas
 • dozuojančios įrangos projektavimas ir gamyba
 • įrangos pristatymas ir instaliavimas
 • vandens chemijos režimo derinimas ir tolesnė jo techninio aptarnavimo kontrolė
 • personalo apmokymas, režiminių kortelių sudarymas

Kvalifikuoti techniniai specialistai, didelė darbo patirtis ir savas Cheminio vandens apdorojimo padalinio mokslinis tiriamasis centras leidžia mums nenutrūkstamai tobulinti senas ir kurti naujas JurbySoft® technologijas, atsižvelgiant į griežtėjančius gamybos bei ekologinių tarnybų reikalavimus.

Įmonėse naudojamo cirkuliacinio vandens sudėtis heterogeninė, ji priklauso nuo tiekiamo vandens šaltinio, pamaitinimo vandens valymo įrenginių, su metų laikais susijusių pokyčių, gamybos pobūdžio, garinimo koeficiento ir visos eilės kitų veiksnių

Garo gamyba

Eksploatuojant šiluminės energijos ūkį, dažnai susiduriama su tokio pobūdžio problemomis:

 • nuodegų susidarymas ir druskų nuosėdos, dėl kurių sumažėja šilumos perdavimas ir perkaista ekraniniai vamzdžiai, o dėl to padidėja kuro sąnaudos(1mm storio nuodegų sluoksnis padidina kuro sąnaudas 10%) bei avarinių situacijų tikimybė
 • korozija, sąlygojanti priešlaikinį įrangos nusidėvėjimą
 • garo kokybės sumažėjimas
 • didelės energijos sąnaudos

Tinkamu būdu paruoštas maitinimasis vanduo daugeliu atvejų lemia ekonomišką ir patikimą garo katilo darbo režimą.

Maitinamojo vandens kokybės reikalavimai priklauso nuo garo katilo tipo ir slėgio. Šie reikalavimai atsispindi atitinkamuose GOST ir OST standartuose, techninėse sąlygose, reglamentuojančiuose dokumentuose bei katilų eksploatacijos instrukcijose. Pagal šiuos reikalavimus ir parenkama optimaliausia vandens paruošimo schema.

Vandens paruošimo būdas gali kisti nuo įprastinio minkštinimo ir vandens kietumo druskų pašalinimo iki itin švaraus vandens paruošimo, taikant šiuolaikines technologijas.  

Žemo slėgio katilų vandens paruošimas dažniausiai susideda iš vienos arba dviejų pakopų minkštinimo.

Technologinė vidutinio slėgio katilų vandens paruošimo schema paprastai apima dalinį nudruskinimą, taikant jonų mainus arba atbulinę osmozę su po to atliekamu minkštinimu.

Aukšto slėgio katilų vandens paruošimas gali vykti taip: vandens apdorojimas atbulinės osmozės įrenginyje su po to atliekamu nudruskinimu, taikant jonų mainų technologiją, vandens apdorojimas atbulinės osmozės įrenginyje su po to einančiu mišraus veikimo filtrų panaudojimu arba vandens demineralizacija su po to vykdomu jo apdorojimu mišraus veikimo filtruose.

Kompanija Jurby WaterTech International parengs vandeniui apdoroti reikalingos technologinės schemos variantą dar katilinės projektavimo bei statybos arba rekonstrukcijos stadijoje.

Inžinerijos padalinys siūlo:

 • projektavimą pagal galiojančias normas ir taisykles, palaikomą tarptautinio kokybės sertifikato ISO 9001:2000
 • optimaliausių technologinių vandens paruošimo schemų parengimą naujiems projektams, bei vykdant esančių ChVA (cheminio vandens apdorojimo) įrenginių dalinę arba pilną rekonstrukciją
 • vandens paruošimo įrenginių su prekiniais ženklais AquaHard® ir JurbyFlow® gamybą
 • įrangos, vartojimo reikmenų ir komplektuojamų dalių pristatymą iš sandėlių Kaune (Lietuva), Maskvoje (Rusija) ir Kijeve (Ukraina)
 • projekto vykdymo priežiūros ir paleidimo-derinimo darbų vykdymą, juos patikint patyrusiems inžinieriams, dirbantiems techninio aptarnavimo tarnybose Rusijoje, Ukrainoje ir Lietuvoje
 • VP (vandens paruošimo) įrenginių techninio aptarnavimo, garantinius, ir po garantinių einančius darbus, vykdomus techninio aptarnavimo specialistų iš tarnybų Kaune (Lietuva), Maskvoje (Rusija), Kijeve (Ukraina) ir Hanojuje (Vietnamas).

Inžinerijos padalinys naudoja naujausias technologijas – jonų mainus su priešsrovine regeneracija, membranines atbulinės osmozėss ir ultrafiltracijos technologijas, automatizuoja vandens paruošimo procesus ir, jei reikia, aprūpina juos vizualizacijos įrenginiu.

Tinkamas dėmesys taip pat turi būti skiriamas katilo vandens korekciniam cheminiam apdorojimui. Cheminės deaeracijos, pH korekcijos, katilo vidaus apdorojimo, saugančio nuo nuodegų ir korozijos, klausimai sprendžiami parenkant atitinkamą reagentinę programą.

Kompanijos Jurby WaterTech International specialistai parinks Jūsų katilui tinkamą korekcinį apdorojimą, pasiūlys optimalų vandens chemijos režimą, užtikrinantį teisingą garo katilo eksploataciją.

Cheminio vandens apdorojimo padalinys siūlo tokią kompleksinę klientų aptarnavimo sistemą:

 • įrenginių darbo ekspertizę ir analizę
 • problemų ir jų priežasčių išaiškinimą
 • reagentinio apdorojimo JurbySoft®  veiksmingiausios programos parinkimą
 • dozuojančios įrangos instaliaciją
 • vandens chemijos režimo derinimą ir tolimesnę jo kontrolę

Padalinio mokslinių tyrimų ir plėtros skyriaus darbuotojai pastoviai tobulina JurbySoft® produktus ir technologijas, atsižvelgdami į griežtėjančius vartotojų ir aplinkos apsaugos reikalavimus